نمایش گذشته

اقتباسی از خون عشق دروغین دون دلیلو
کارگردان: خاطره عابدی
تهیه بلیت

نمایش یک عاشقانه آرام

نویسنده: محمد پورجعفری

کارگردان: محمد پورجعفری

نمایش دوشنبه ۵ اردیبهشت

نویسنده: متین صادق پور

کارگردان: محمدمهدی یوسفی زاده

نمایش سه جلسه تراپی

نویسنده: نغمه ثمینی

کارگردان: نگین بهروزیان