نمایش حقایقی در رابطه با سگ ها و گربه ها

نویسنده: محمد منعم
کارگردان: مهرداد آبسالان
تهیه بلیت
درحال اجرا

نمایش حقایقی در رابطه با سگ ها و گربه ها

نویسنده: محمد منعم

کارگردان: مهرداد آبسالان

نمایش دروغ

نویسنده :فلوریان زلر

کارگردان: مجید مژدهی

نمایش نسبیت خاص

نویسنده: بهار کاتوزی

کارگردان: شیفته میرزاده