نمایش گذشته

اقتباسی از خون عشق دروغین دون دلیلو
کارگردان: خاطره عابدی
تهیه بلیت

نمایش سگهای ولگرد

نویسنده: گورکن خانجیان

کارگردان: بهمن جهان طلب

تئاتر هیولا

نویسنده: مهرداد بخشی

کارگردان: مهرداد بخشی