تئاتر هیولا

نویسنده: مهرداد بخشی
کارگردان: مهرداد بخشی
تهیه بلیت
درحال اجرا

نمایش سگهای ولگرد

نویسنده: گورکن خانجیان

کارگردان: بهمن جهان طلب

درحال اجرا

تئاتر هیولا

نویسنده: مهرداد بخشی

کارگردان: مهرداد بخشی