نمایش کمدی یک دختر یک سرباز

نویسنده: محمدرضا کوهستانی
کارگردان: مصطفی غلامی استادسرایی
تهیه بلیت
درحال اجرا

نمایش کمدی یک دختر یک سرباز

نویسنده: محمدرضا کوهستانی

کارگردان: مصطفی غلامی استادسرایی